Invitasjon til Åpent Fjellmøte Påskeaften kl. 11.00 på Spåtind Sport Hotell store møtesal

Publisert: 31.03.2017 17:13:00 - Forfatter: Espen Halvorsen

Nordre Land Kommune har definert Synnfjell Øst som et satsningsområde for næringsbasert hytteutvikling og kommunedelplanen spesifisert tre hovedområder for utbygging av hytter;

  •     Spåtind Sport Hotel
  •     Klevmosæter/Krokhølområdet
  •     Nyen/Åssætra

Synnfjell Hytteeierforening har engasjert seg kraftig i kommunedelplanen og mener vi representerer den viktigste målgruppen på grunn våre interesser som hytteeiere. Vi stiller oss undrende til mange av de beslutninger som er tatt, samarbeidsklima og det konfliktnivået som eksisterer i Synnfjell Øst mellom viktige premissgivere. Samarbeid og koordinert utvikling av Synnfjell Øst er pr. dato vanskelig og dette er ikke positivt for eksisterende, nye og fremtidige hytteeiere.

Videre hytteutvikling i Synnfjell Øst kan gjøres til det beste for både nye og eksisterende hytteeiere dersom kommunen, grunneiere og næring i fjellet tar gode og logiske beslutninger basert på rasjonelle konklusjoner. Vi mener dessverre at dette ikke er tilfelle og vi som eksisterende hytteeiere vise at vi ønsker en bedring og mer forutsigbarhet. Uten dette forringes våre investeringer i fjellet.

Hva er det som skjer i Synnfjell Øst og Nordre Land Kommune?

Vann og avløp situasjonen

Det har lenge vært kjent at det har vært kapasitetsutfordringer med avløpsanlegget og at det i høytider er store utslippsutfordringer med anlegget. I tillegg er det nå kjent at kommunen må overta anlegget og at det må utbedres og oppgraderes. Kommunen har besluttet at Synnfjell Øst er et selvkostområde som i realiteten betyr at regningen for dette vil bli servert oss – Hytteeiere. Vi kan ikke akseptere at forhandlinger om pris på SØAS og kostnader for et nytt anlegg gjøres uten at det stilles garantier for at priser og tilkobling blir akseptable og konkurransedyktig med andre områder. Forhandlinger gjøres på vegne av oss – hytteeiere og det må gjøres til vårt beste. Frem til nå har vi ikke fått garantier for dette og har sett informasjon som bekymrer oss.

Fellestiltak og tilbud til eksisterende og nye hytteeiere

Synnfjell Hytteeierforening har deltatt aktivt i å gi innspill til kommunen og administrasjonen på hva vi ønsker oss av opplevelser og tilbud i Synnfjellet. Vi har hatt mange diskusjoner med grunneiere og kommune vedr. tiltak som gir oss de beste opplevelsene i fjellet, som lager et godt tilbud til barn og som samtidig ivaretar årsaken til at vi kjøpte hytte i Synnfjellet. Vi føler oss ikke sikre på om administrasjonen i kommunen forstår hva som bringer oss til Synnfjellet, eller om politikere tar beslutninger som skaper attraktivitet basert på fakta

Konfliktnivået mellom grunneiere – kommune – næring

På grunn av uenigheter og konflikter mellom premissgivere og aktører i Synnfjell Øst har en gruppe hytteeiere sett seg nødt til å overta, utvikle og drive deler av tilbudet i Synnfjell Øst. 

Dette gjelder Synnfjellspor Løypelag som organiserer skiløyper og organisering av økonomi, tillatelser til kjøring av løyper og driftsplanlegging mot Synnfjelløypene som fysisk kjører løyper.

Synnfjell Hytteeierforening driver informasjonstjenester til hytteeiere og fjellfolk som ønsker gode opplevelser. Investeringer i nettsider og WEB kamera samt oppsøkende arbeid for å hente inn informasjon fra aktører i fjellet.

Organisering og oppsett av skilt til skiløyper (og stier snart), et stort arbeid utført av hytteforeningens styre. (Næringshagen på Dokka er bidragsyter i dette arbeidet)

Sterkt proaktivt engasjement for å få aktørene i Synnfjell Øst til å bli enige og sette seg ned rundt et felles bord for å utvikle Synnfjell Øst til det beste for alle også hytteeiere.

Arbeid mot kommunen for å skape en organisering og driftsmodell som kan gi oss forutsigbare kostnader og gode tilbud i Synnfjell Øst. Vi har gått så langt som å foreslå at vi kan aktivt drive en organisasjon for å skape ro og en positiv utvikling for alle. 

Det er dessverre vår opplevelse at det gjenstår mye arbeid for å få dette til. Det er mindre vilje til å se fellesskapets beste og skape en positiv utvikling for alle. Særinteresser og ulogiske beslutninger gir oss hytteeiere et mindre godt tilbud og våre investeringer i fjellet forringes betraktelig. 

Det er fortsatt en mulighet til å endre dette! 

Vi som hytteeiere må påvirke beslutningstagere i kommunen, grunneierlag og næring, slik at de tar valg som skaper positive opplevelser for alle. Det er ikke vanskelig å skjønne hva som skaper attraktivitet til Synnfjell Øst, vi har et fantastisk fjellområde som fortsatt skal ligge der uberørt, vi har et av Norges beste skiterreng med fantastiske løyper og vi har et snøsikkert område og korte avstander til store byer og et alpin/hotellområdet og Synnfjellporten som har et stort potensiale med aktiviteter for alle.

Næringsbasert hytteutvikling kan gjøres effektivt og med minst mulig «støy» dersom man samarbeider og forstår viktigheten av dette. 

Synnfjell Hytteierforening trenger din støtte til å fortsette arbeide med å skape en god utvikling i Synnfjell Øst.

MØT OPP PÅ VÅRT ÅPNE FJELLMØTE PÅSKAFTEN kl. 11.00 på SPÅTIND SPORT HOTEL

Det er din hytte vi jobber for og våre gode opplevelser i Synnfjellet.

Med vennlig hilsen

Synnfjell Hytteeierforening