Informasjonsmøte Synnfjell hytteeierforening

Publisert: 23.08.2020 19:33:00 - Forfatter: Kristin Kopland / Sjur Berge

Møtet var organisert slik at hytteeierne kunne stille spørsmål om aktuelle saker til representanter fra hytteierforeningen. Synnfjellspor var representert for å informere om løypekjøring i fjellet.  

 

Nils Bjørn Barlund (repr.  Synnfjell hytteeierforening)

Sjur Berge (repr. Synnfjell hytteeierforening)

Frode Framnes (repr. Synnfjelløypene)


SPØRSMÅL FRA HYTTEEIERE


Hva skjer med Synnfjellporten?


SVAR:


Med dagens næringsgrunnlag er ikke konseptet økonomisk drivverdig. Det avventes at det skjer noe på byggefronten høsten 2020.  Hytteeierforeningen er i tett og god dialog med eierne, men først og fremst er det viktig at det bygges flere hytter som gir grunnlag for flere folk i fjellet for at konseptet skal bli drivverdig.  


Hva skjer på lagerplassen på andre siden av elven v/lavvoen? 


SVAR:

Dette er i forbindelse med VA-situasjonen for utbygging av nye hytter. Det er boret etter vann. Må holdes ved like i 3-6 måneder. Dette er én av tre vannboringer som er foretatt i Synnfjellet.  Nye hytteeiere må betale en serviceavgift – er det kommet noe nærmere hva det kan berope seg til for fremtidens utbygginger?


SVAR: I dag ligger serviceavgiften på ca.  1500,- Dagens serviceavgift dekker hovedsakelig løypekjøring.  Det er et stort sprik på hva som betales. De gamle hyttene betaler ikke inn til denne ordningen.  Det er vanskelig å si noe om hva serviceavgift for nye hytter vil bli da vi enda ikke vet hva serviceavgiften skal dekke. 

Det er regulert en gangvei fra porten til hotellet – vil den bli bygget? 


SVAR: Gangveien må bygges før det kan bygges flere hytter. Kommunen kan pålegge grunneiere å bygge denne.


Er tomter som er til salgs fra gammel reguleringsplan? 


SVAR: Tomtene som er til salgs er fra den gamle reguleringsplanen etter hva Hytteeierforeningen kjenner til.


Er det penger nok til å kjøre skiløyper som tidligere år?   


SVAR: Synnfjelløypene har et løypekjøringsbudsjett på ca 1 400 000 pr. år. Dette er finansiert av kommunen, hytteeiere og sponsorer. Se egen sak under.


Hytterenovasjon er et problem med dagens løsning – er det planer for utbedring?


SVAR: Leveringsstedet for hytterenovasjon blir flyttet lengre ned og nye kontainere skal settes ut. Meningen var at dette skulle skje sommeren 2020. Horrisont som henter søpla opplyser om at hytteeierne ikke kildesorterer godt nok. Inntil en ny løsning kommer er derfor alt avfall definert som restavfall. 


Det er ofte halvtomme kontainere, likevel setter folk søppel utenfor kontainere.  I tillegg kommer hytteeiere med avfall Hvitevarer, madrasser etc.  Slikt avfall skal ikke leveres på vår miljøstasjon, men på Åmot miljøstasjonen på.  Hyttteeierforeningen er i dialog med kommunen. Kommunen er klar over problemet. Det er ønskelig med kildesortering på sikt. 


Er det planer om campingplass på Synnfjell?@


SVAR: Det er planer om bobil/hytteplass på nedsiden av Synnfjellporten.


Hva skjer med skitrekket ved Spåtind Fjellstue?SVAR: Det ble for en tid tilbake foretatt en spørreundersøkelse blant hytteeiere.  Ut ifra undersøkelsen som ble gjennomført så ønsker respondentene skiheis.  Det jobbes med å få til en skiheis helt opp til Skjervungfjellet.


Kamera på Synnfjellporten angis at er på Lenningen om du går inn på. Yr. Kan dette rettes? 


SV: Hytteeierforeningen sjekker ut.

 

Hva skjer med gjerding i fjellet? 


Sau- og geiteavlslaget har tatt bilder av alle gjerdene som er satt opp av hytteeiere på fjellet. Det er ikke lov å sette opp strømgjerde med eller uten strøm uten at dette har daglig tilsyn.  Det er noe avvik mellom hva kommunen mener er OK og hva sau- og geiteavlslaget mener er greit. Hytteeierforeningen har en god dialog med Sau- og geiteavlslaget og kommunen. 


Kommunen er oppfordret til å utvikle et enkelt søknadsskjema ang.  oppsett av gjerde.  


Hytteeiere oppfordres til å melde i fra til sau- og geiteavlslaget om det oppdages skadede dyr. 


Informasjon om skiløyper i Synnfjellet v/ Frode Framnes løypekjører for Synnfjelløypene

 

Synnfjelløypene har i dag to løypekjørere pluss en vikar som trår til ved sykdom etc.


Finansiering:

Ca. 150 000 er bidrag fra kommunen. Bidraget har blitt mindre med årene. Pr. 2020 er det er 14. løypelag som deler på 600 000 i tilskudd. 


Ekstrainntekter:

Kjøring av alpintbakken utgjør ca. 100. 000.

Svartkampen opp. (som 25.07 utgjorde ca. 130. deltagere)


Synnfjelløypene har de siste årene hentet inn sponsorbidrag for inntil 600. 000. 

Resten av midlene kommer fra hytteeiere som betaler inn via serviceavgift eller løypeavgift direkte til løypelaget (tidl. Synnfjellspor administreres av hytteeierforeningen fra 2019)


Kostnader med å kjøre skiløyper:

Full oppkjøring med begge. Maskiner – 12 – 15 000. (lønn, diesel, strøm etc). Synnfjelløypene forsøker å kjøre smart ved å se an vær og vind, temperaturer etc.


Løypemaskiner: Synnfjelløypene har nyere løypemaskiner og disse er kjøpt av Owren AS. 

Firmaet holder til på Vingrom og dette gir rask tilgang til service. Det eksisterer en avtale om reservemaskin om noe skulle skje. Løypemaskinene krever en del vedlikehold. Hovedservice skjer på sommeren.  Owren tilbyr også kurs og opplæring av sjåfører. 


Stiftelse for løypekjøring:

Det er i gang et arbeid med å lage en stiftelse som skal besørge løypekjøring. Stiftelsen og flere hytter vil sikre et økonomisk fundament for fremtidens løypekjøring.


Kjøreplan: Det er utarbeidet en kjøreplan som er lagt ut på hytteierforeningens hjemmeside og på Synnfjelløypenes hjemmeside. Fortløpende informasjon om løypekjøring legges ut av løypekjørerene på Facebook @Synnfjelløypene. Det er mulig å følge med på løypekjøringen på Skisporet.no

 

Skisesong: Skiesongen starter i november og varer til ca. 1. mai. Veien til Oppsjøen/Lenningen blir stengt 1.11 og kan benyttes frem til. 1.5.  Synnfjelløypene kjører strekningen Spåtind Fjellstue – Lundsetra. Denne strekningen fungerer som tidligløype. 

Oppkjøring er avhengig av tele og nok snø. Lenningen løypelag kjører løypa fra Lenningen til Lundsetra.


Etter hovedplan kjøres det opp onsdag - lørdag

Spåtind – Lundsetra og Krokhølrunden er prioriterte løyper om det er dårlig vær (snø, vind etc.)


Løypa opp til Spåtindtoppen kjøres opp til vinterferien. Det vil være en for kostbar/stor jobb å kjøre opp denne løypa før. En liten kuriositet er at det ikke er så mange skiløyper som går over 1400 m.o.h. i Norge!


Tanker fremover:


Planering av enkelte løypetraseer er gjort. Dette medfører at løyper kan kjøres opp tidligere, men det er fortsatt en del å gå på, så det planlegges med dugnader.


Det er ønskelig å få til en tidligløype i krokhølområdet hvor det er flest hytter.  Målet er å kunne kjøre på 15-20 cm snø.

En idé kan være å forsøke og få bygget noen gapahuker i området.