Alvorlig brudd på personvernloven

Synnfjell Hytteeierforening

|

Et meget alvorlig brudd på personvernloven fra Nordre Land kommune


http://www.nordre-land.kommune.no/feil-ved-utsendelse.6188089-81705.htmlBeklagelse knyttet til utsendelse av varsel om oppstart av reguleringsplan i

Synnfjell Øst

Nordre Land kommune sendte 5. februar ut et digitalt varsel om oppstart av reguleringsplan vann og

avløp trinn 1. og fellestiltak trinn 1. iSynnfjell Øst. Forsendelsen inneholdt plandokumenter,

kunngjøringsbrev til offentlige myndigheter/berørte naboer og adresseliste. Forsendelsen nådde frem til

303 personer og 33 offentlige instanser, lag og foreninger. l adresselisten fremkommer

personnummeret på til sammen 744 personer som er part i saken, deriblant ditt. Dette er brudd på

personvernlovgivningen og en feil vi beklager på det sterkeste. Datatilsynet informerer om at det er

klare restriksjoner for når personnummer kan benyttes f.eks til sikker identifisering og hvordan dette da

kan distribueres. Det var ikke et behov vi hadde i denne saken, og det er dermed å anse som et brudd på

personopplysningsloven, selv om personnummer ikke regnes som sensitiv informasjon eller er

taushetsbelagt.

Vi tar saken svært alvorlig og setter inn tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen. Ett av tiltakene vi

allerede har iverksatt er å trekke tilbake utsendelsen der det har vært mulig. Dersom du har mottatt

saken med vedlegget er det svært viktig at du sletter adresselisten.

Kommunen er i dialog med Datatilsynet om hendelsen. Vi vil rapportere hendelsen, lukke avviket og

iverksette tiltak for å forhindre at dette skjer igjen. Vi har også lagt ut informasjon om hendelsen på våre

hjemmesider.

Vi beklager det inntrufne.

Mvh

John Løvmoen

Stabsleder økonomi og IKT

Nordre Land kommune

john.lovmoen@nordre-land.kommune.no

Tlf: 611 16 026 / 470 20 075

Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...