Innkalling til årsmøte 

Synnfjell Hytteeierforening

|

Dato: Skjærtorsdag 6. april 2023 

Tidspunkt: kl 1000 (Møt i god tid for registrering) 

Sted: Synnfjellporten 

Saker: Åpning av møtet 

  1. a) Godkjenning av sakliste og innkalling 
  2. b) Godkjenning av fullmakter 
  3. c) Valg av møteleder og referent 
  4. d) Valg av to personer til å underskrive protokollen 

Dagsorden for årsmøtet ifølge vedtektene: 

1. Styrets årsberetning 

2. Styrets årsregnskap 

3. Styrets og medlemmenes framlagte forslag innkommet seinest 14 dager før årsmøtet 

4. Fastsetting av medlemskontingent for 2023-24. 

5. Budsjett for 2023 

6. Valg av styremedlemmer. Valg av leder. Valgkomiteens innstilling kommer seinere. 

7. Valg av revisor 

8. Valg av to personer som valgkomité 

Medlemsmøte med følgende innhold: 

1. Økonomi løypekjøring 

2. Planer og kostnader Vann og avløp (VA) 

3. Økning av eiendomsskatt 

4. Tidligløype og fellestiltak i kommunedelplan 

5. Høydebasseng Klevmosæterhøgda 

Vi vil be om deltakelse fra kommunen på medlemsmøtet. 

Medlemmer kan fremme saker eller stille spørsmål til styret. Send dette inn på mail medlem@synnfjellhytteeierforening.no innen 20. mars. Saksdokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden før årsmøtet. Påmelding til medlem@synnfjellhytteeierforening.no innen 1. april 

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen til årsmøtet! 

06.03.2023 Styret. 

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....