Innspill fra våre medlemmer i forbindelse med kommunedelplanen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hei

 Jeg viser til ditt innlegg på
hytteeierforeningens hjemmeside.

 Jeg har hytte på Kleivmosæterhøgda og blir
berørt av beitende dyr.

 Når jeg kjøpte eiendommen var jeg klar over
reguleringsplanens forbud mot gjerding. Jeg har derfor har vært innforstått med
at beiting ville foregå i området. Jeg er tilhenger at det fortsatt skal være
mulighet for beiting, ikke minst for å hindre/redusere gjengroingen. På den
annen side mener jeg at området gir et tilstrekkelig ressursgrunnlag for
beitedyrene, selv om de fratas mulighet til å beite på de opparbeidede
hyttetomtene. Det bør derfor gis mulighet for inngjerding av hyttetomtene, men
slik at dette skjer på en måte som ikke hindrer beiting på de gjenværende
beiteområdene. Hvis det er aktuelt med gjerding på et lengre sammenhengende
område må det holdes åpent ”passasjer” til beiteområdene.

Gjerdene må ha en utforming/kvalitet som
ivaretar visse estetiske krav. Jeg tenker meg skigard eller annen form for tre-gjerde,
med regler for høyde og utforming. Tilstøtende naboer forutsettes å enes om
hvilken type gjerde som velges. For egen regning ville jeg ha foretrukket
skigard, men utgiftene ved å sette opp skigard er vesentlig høyere enn ved
enklere former for tregjerde.

I prisnippet ville det ha vært ønskelig å ha
en enhetlig utforming av gjerder innenfor det området som en hytte sogner til,
for eksempel vi som sogner til ”Høghaugen”, men dette bør antakelig ikke være
noen forutsetning.

Hvis to naboer ønsker gjerde deler man utgiftene
til gjerde i det felles grenseområdet.

For de hytteeiendommene som ligger innenfor
gjeldende reguleringsplaner, bør reglene for gjerding kunne fastsettes ved at
det foretas en endring av reguleringsbestemmelsene, en såkalt mindre endring i
reguleringsplanen. For de som ligger utenfor regulert område har man vel ikke
noe formelt grunnlag for å pålegge de å følge de retningslinjer som blir
fastsatt, med mindre noe annet følger av kjøpekontrakter el.

Mvh.

Jan Erik Myrvold

Advokat

 

 

Hei Tor,

Denne skulle jeg selvfølgelig ha kommet med
mye tidligere og mulig du ikke får sett mailen før møte, men jeg gjør et forsøk
allikevel
J

Beiterett og gjerding;

Jeg har full forståelse for at bønder trenger
og ønsker beiteområder for sine dyr, men ikke like stor forståelse for at
dyrene skal ha rett til / trenger å beite på våre tomter som flere er
selveiertomter. Disse tomtene har vi jo betalt mange penger for og mange legger
ned betydelig arbeid/tid i opparbeidelse av tomtene! Her må det kunne være
mulighet til å kunne avstenge / skjerme seg slik at dyrene ikke er til sjenanse
for oss hytteeiere.

Selvfølgelig må det utarbeides regler for hva
som er akseptabelt ifht inngjerding, men personlig synes jeg en skigard har
like mye rett til plass i landskapsområdet.

Det skulle vel også være nok plass utenom
selve tomtene til at beitedyrene kan spise seg gode og mette
J

Gjengroing;

Dette er en tiltakende utfordring i hele
landet. Det er klart når man går til en stor investering av hytte på fjellet er
det synd hvis gjengroing gjør at betydning av «fjell» omtrent opphører. Tror
alle hytteeiere kapper litt grener her og der på egen tomt, men det er klart at
i samarbeid med bøndene/grunneiere kan man ta et større jafs innimellom for å
sikre at det ikke gror helt igjen.

Det er sikkert variasjoner, men for oss
(hytte på Storslåtte) er jeg ikke av den oppfatning at skog her i noe særlig
grad er drivverdig ifht hogst for kommersiell drift?

Ønsker deg lykke til i møte i dag og håper
det blir mange konstruktive diskusjoner!

Med vennlig hilsen

Bjørn Kristiansen

—————————————————————-

Hei Tor,

Jeg har vel noen synspunkter rundt dette
tema, og de henger jo litt sammen (i forhold til punktene i emnefeltet).

Synes ikke at gjerder rundt tomtene forringer
området i det hele tatt – snarere tvert i mot. Jeg mener videre at det bør være
felles regler for utførelsen av gjerdene, og at det bør være skigard.

Et fullt frislipp av utførelse mener jeg
derimot vil kunne forringe helhetsinntrykket av området.

Når det gjelder det eksisterende beiteregime,
kan jeg ikke se at eventuell inngjerding av tomtene vil medføre store ulemper
for bøndene i området. Så langt jeg har kunnet registrere, bør det være mer enn
nok beitemark selv om tomtene blir inngjerdet.

Dette vil også kunne avhjelpe problematikken
rundt opprettholdelse av kulturlandskapet, i forhold til at beiteområdene blir
bedre definert og dermed mindre gjengrodd.

Mvh.

Oddne Åse,

Storslåtte

———————————————————————

Hei.

Det er klart at det må være dyr, både ville
og husdyr, rundt oss på Spåtind.

Synd det ikke er flere geiter, men slik er det
når Nortua og Tine ikke vil ha verken kjøtt eller melk fra geit til produksjon
og salg. Dette er den viktigste årsak til at det ikke er geiter i fjellet.  Jeg tror det er i Gausdal at det er noen
bønder som ”selger” sau til hytteeiere. 
Det vil si at en hytteeier betaler inn eller kjøper en sau til å ha i
fjellet en sommer for å holde gjengroingen nede.  Dette gjør at bonden kan ha flere enn det han
selv har plass til.  Når høsten kommer
blir det slakt og ”kjøper” får tildelt et halvt dyr.  Hva med å ”kjøpe” noen geiter?

Inngjerding av hyttetomter er ikke pent i
prinsippet og det er ikke bra for dyr (som kan bli ”låst” inne.) Men jeg ser en
mulighet i å regulere at hvert mål tomt får et bestemt antall meter som kan
brukes til skigard.  Det kan bli pent med
skigard på hjørner, nesten som en dekorasjon. 
Porter og store stolper er ikke pent.

Spåtind er fantastisk til sykling i
sommerhalvåret og ski når snøen ligger fra oktober. Jeg ønsker at det kunne
lages/utbedres noen sykkelstier som forbinder forskjellige dalfører
sammen.  Dette gjør at en kan få noen
flere rundturer. F.eks legge til rette at det kan sykles/trille mellom
Lenningen og Svarthammar. Det samme har en inn til Liomseter.

Vinterløypene er flotte, men det hadde vær fint
om det kunne blitt laget en bedre skiløype opp til Spåtind 1414 fra nord.  Ellers eventyrlige skiforhold!

God sommer!

Hilsen Turid & Arne Sørnæs

Slalombakken 18

Spåtind.

Hei

Sender noen tanker ifm temaene som skal opp
på møtet 28. juni – beiting, gjerder, gjengroing.

Beiting.

Når det gjelder beiting er jo dette veldig
avhengig av hvilke dyr vi snakker om og i hvilket omfang.

Ut fra vårt synspunkt er det akseptabelt med
noen sauer (det har vi jo allerede i dag) – selv om dette har medført at vi
måtte sette «grind» på hhv inngangsparti og terrasse.

Kuer synes vi er uakseptabelt.

Gjerder.

Trodde det var innført forbud mot
gjerder/flaggstenger? Hvis dette nå er et tema bør defineres hvilke type
gjerder, slik at det blir mest mulig ensartet (har ingen sterke meninger mht
skigard/enkle tregjerder).

Gjengroing.

Har ingen forutsetninger for å «mene» noe mht
om dette er uunngåelig – hvis temaet er flere beitedyr er svaret gitt ovenfor.

Vi er nok av den oppfatning at utvidet
beiting vil forringe kvaliteten på området.

Mvh

Lisbeth Helland

Vinterro

 

——————————————————————————————————————————-

 

Hei !

Vi er av den oppfatning
at det bør være mulighet for inngjerding av hytte tomt, i hvert fall på tre
sider av tomten. Beiterett for dyra er helt greit for oss, da vi mener at
gjengroingen er formidabel på Synnfjell. Vi vil gjerne ha mest mulig åpent
landskap, slik at man fortsatt kan hente frem «fjellfølelsen». Det er stort
sett bare koselig at dyra beiter rundt oss, så får man heller ta en «ruke»
eller to å fjerne de. Terrasser og lignende kan jo sperres av. Vi ønsker i alle
fall alle dyr velkomne, jo flere jo bedre – da får vi ned vegetasjon, og dyra
kan kose seg på sommeren!

Vi synes at det er
veldig viktig å få ned mye vegetasjon, slik at vi får et mer åpent landskap, og
utsikt til fjord og fjell. Det er hyggelig med trær også, men det er veldig
tett (for tett) mange steder. Langs elven er det helt gjengrodd mange steder.
Ser at det har vært tatt tak i felling noen steder, og vi mener at langs hele
elva bør det være mest mulig åpent. Hver enkelt hytteeier også bør ta tak og
fjerne mye trær på hver enkelt tomt, men det er viktig å rydde opp etter seg
også, slik at vi ikke får mange plasser hvor det blir liggende felte trær, det
er jo heller ikke pent.. Vi er absolutt for felling av masse trær, slik at vi
holder dette i sjakk og får et mye mer åpent landskap i vårt hytteområde.

Jeg mener at det enten
bør være skigarder, eller evnt. enkle tre-gjerder (enkel skigardsløsning, eller
tre-gjerder m planker/bark) i naturlig farge, slik at vi får et enhetlig
inntrykk, og at vi beholder naturens farger. Dette er jo enkelt å vedlikeholde
også, og tidens tann gjør disse gjerdene bare finere og finere. Det er ikke pent
når malte gjerder henger på halv tolv, og malingen flasser av..

I og med at det i hvert
fall på vårt hyttefelt, kun er tillatt med torv på tak, og mørke farger på
hyttene (Vesleslåtte), bør også gjerdeløsninger harmonere med dette. Dette bør
i alle fall hvert enkelt hytteområde ha en felles praksis på, slik at det blir
likt på hvert felt. Generelt er vi vel i mot bruk av sterke farger, dette hører
ikke hjemme på fjellet.

Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen

Torill Haugo Sletta

Vesleslåtte

 

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....