Innspill til agenda for referansegruppemøtet

Synnfjell Hytteeierforening

|

Henviser til AGENDA for møtet 28. juni på Synnfjellporten. Vi la ut
filene til orientering for hva som vil bli behandlet allerede tirsdag
11. juni, henviser på nytt til disse for detaljerte opplysninger.

Det vil være svært ønskelig at flest mulig skriver en e-post stilet til tor.hermansen@gmail.com om synspunkter på den åpne debatten om beiterett og gjerding – og synspunkter på temaet gjengroing.  Det
er veldig viktig at jeg får ta med meg disse innspillene som grunnlag
for hva og hvordan Synnfjell Hytteeierforening skal forholde seg under
denne svært viktige debatten.

Det er hevet over enhver tvil at her kommer det til å bli mange
sterke meninger og argumenter både for å bevare dagens praksis, og
minst like sterke meninger for å tilpasse regelverket til dagens
virkelighet med få beitedyr som har det samme område til rådighet som
den gang det beitet omkring 5000 dyr her i Synnfjellet. Her må det være
lov å komme med konstruktive innspill til at bønder og hyttefolk kan
finne nye former for felles glede. Når det gjelder gjerde eller ikke
bør også dette begrunnes, og i tilfelle innspill for gjerde bør type som
f.eks skigard, enkelt og billigere tregjerde eller andre typer kunne
foreslås, og om naboer med felles tomtegrenser i tilfelle bør ha
enhetlige regler der fler enn en har felles tomtegrenser.

Så derfor henstiller jeg atter en gang:
Ta «pennen» fatt og send innspillet helst i god tid før fredag 28. juni.

Med håpefull og forventningsfull hilsen fra Tor Hermansen.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...