SHF innspill til 2gangs høring vedr. Kommunedelplanen og VA i Synnfjell Øst

Synnfjell Hytteeierforening

|

SYNNFJELL ØST – KOMMUNEDELPLAN 2017/2029. VANN- OG
AVLØPSPLAN. OMRÅDET SYNNFJELL ØST.

Synnfjell hytteeierforening viser til VA-plan som er lagt ut
på førstegangs offentlig ettersyn 18.10.2017. Ytterligere vises til kommunens
forslag med andregangs høring med frist 08.12.2017.

Innledningsvis beklager Synnfjell hytteeierforening sterkt at
foreningen ikke aktivt er blitt tatt med i arbeidet med vann- og avløpsplan for
Synnfjell Øst, all den tid det endelig resultat/alternativ som blir valgt i det
vesentlige vil berøre hytteeierne i Synnfjell Øst.

Synnfjell hytteeierforening forventer at Nordre Land kommune
i det videre kontakter hytteeierforeningen for et nært samarbeid som vil lede
til en god løsning til beste for den enkelte VA-abonnement og Nordre-Land
kommune.

Vi minner om at det var Synnfjell Hytteeierforening sammen
med Synnfjell Grunneierlag SA som tok initiativet til det første møte med
Norconsult og fikk en seriøs behandling av VA prosessen før kommunene kom på
banen og tok over diskusjonen. Synnfjell Hytteeierforening er dessverre ikke
holdt informert om arbeid, fremdrift og heller ikke prosessen mot en beslutning
på vegne av hytteeiere. Hadde hytteforeningen vært løpende informert kunne
mange punkter vært avklart og justert til alles beste.  Vi etterspør derfor detaljer i kommunens
økonomiske utspill da det mangler vesentlig informasjon om grunnlaget for
kalkyler om hva som inkludert eller ikke. (Kjøpesum, oppgraderinger, tilleggs
og driftsavgifter og om de er tenkt en differensiert modell for eksisterende og
nye hytteeiere)

Synnfjell hytteeierforening viser til den avtale den enkelte
hytteeier i dag har med SØAS og Spåtind Sport Hotell. Det er grunn til å stille
spørsmål hvorvidt disse avtalen blir tatt over av Nordre-Land kommune (herunder
avtalt indeksregulering av det årlige gebyr), eller hvorvidt Nordre-Land
kommune velger å se helt bort fra avtalen. Synnfjell Hytteeierforening ønsker
på nåværende tidspunkt kun å peke på at avtalen er gjeldende som grunnlag for
det årlige VA-gebyret. 

All den tid Nordre-Land kommune har definert Synnfjell Øst
som et eget VA-område/selvkostområde tilligger det kommunen å begrense
kostnadene maksimalt. Synnfjell Hytteeierforening er således svært spørrende
til hvorvidt anlegget SØAS ønsker å overdra til Nordre-Land kommune
(anleggsmidler) representerer en verdi, all den tid fylkesmannen har trukket utslippstillatelsen.
For at dagens anlegg skal kunne få tilbake utslippstillatelsen kreves det 20
millioner kroner i tilleggsinvesteringer på eksisterende anlegg (beløpet er
opplyst av kommunen) for å få tillatelsen tilbake. 

Det er også grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt, hva hytteeierforeningen
har fått opplyst en kjøpesum på ca. 15-17 millioner kroner for SØAS og
overtagelsen av VA anlegget ved Spåtind da vil representere en statlig
subsidiering? Det er grunn til å vurdere, fra foreningens side, hvorvidt et
slikt kjøp bør fremmes for ESA.

Synnfjell Hytteeierforening ønsker at en fremtidig tilknytningsavgift
og årlig VA-avgift må ses i sammenheng med koordinert næringsbasert utvikling i
området. Dersom kommunen ikke legger til rette for en betydelig næringsbasert
utvikling, kan en mulig investeringskostnad ikke alene veltes over på
eksisterende hytteeiere. Som et eksempel reageres særskilt på en tilleggsavgift
på 20.000 kroner i tillegg til meget høy eiendomsskatt i kommunen.

Videre vil vi også påpeke at foreningen ved flere
anledninger har tatt initiativ til, og gjennomført fellesmøter med kommune,
grunneierlag og næring (partene) i Synnfjell Øst for å megle frem en god
økonomisk løsning for kommunens næringsbaserte hytteutvikling. Partene har ikke
klart å enes og Synnfjell hytteeierforening mener at dette kan resultere i en
mindre god økonomisk posisjon for eksisterende hytteeiere inkludert
verdiforringelse av våre investeringer i Synnfjell Øst.

Synnfjell Hytteeierforening vil derfor søke videre juridisk
assistanse for vurdering av kostnadsnivå, informasjonsplikt og VA overføring
til Nordre-Land Kommune.

Synnfjell hytteeierforening ønsker avslutningsvis å
presisere at foreningen på vegne av hytteeierne har bidratt og ønsker å bidra
aktivt til en god VA-løsning i Synnfjell Øst til beste for eksisterende
hytteeiere, Nordre-Land kommune og også fremtidige hytteeiere. Området har slik
Synnfjell hytteeierforening ser det et betydelig potensiale til beste for
grunneierne, Nordre-Land kommune, hytteeiere og ikke minst lokalt næringsliv. 

Det bør være i alles interesse at fremtidige vann- og
avløpsløsning for Synnfjell Øst på alle måter bidrar til at det vil være
attraktivt å eie eventuelt kjøpe hytte/hyttetomter i området. I lys av nevnte
legger Synnfjell hytteierforening til grunn at Nordre-Land kommune i det videre
arbeid samarbeidet nært med Synnfjell hytteeierforening.

Synnfjell Fallback2
Om du som hytteeier ønsker å bidra økonomisk, så les hvordan her: Skiheis – Spåtind Fjellstue (spatind.no)
Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296