Til våre medlemmer i Synnfjell Hytteeierforening SH

Synnfjell Hytteeierforening

|

Til våre medlemmer i Synnfjell Hytteeierforening SH

Synnfjell Øst AS (SØAS) har sendt ut informasjon om at de er i en forhandlingsprosess med Nordre land kommune (NLK) om en overtagelse av teknisk VA – anlegg på Synnfjell som må sees i sammenheng med ny kommunedel plan som kommunen selv utarbeider for Synnfjell Øst området. I dette informasjonsskrivet er det også ønsket signatur på svarslippfra grunneier (les hytteeier) som godkjenner at anleggseier av VA-anlegg får tillatelse til å utføre nødvendig drift og vedlikeholdsarbeid, samt feilretting mot at alle terrenginngrep blir tilbakeført til opprinnelig stand..

SØAS sine eiere er Synnfjell Dokkfløy utmarkslag BA og VOKKS.  VOKKS eies igjen av Nordre land kommune (NLK). Situasjonen er da slik at Nordre land kommune i praksis er i forhandlinger med SØAS hvor de selv er medeier.…

Sett i lys av dette har Synnfjell Hytteeierforening SH via vår advokat forsøkt å få innsyn i dokumenter knyttet til verdsettelse og endelig kostnad for VA-anlegget for Spåtind-anlegget, samt innsyn i verdivurderinger mm. knyttet til pågående forhandlinger med SØAS. Dette er uhyre viktig med tanke på at dette skal være et selvkostområde for vann og avløp. Kommunen har til nå beklageligvis unndratt seg slikt innsyn. 

Det er selvkostområdets abonnenter som får kostnadene og SH er sterkt bekymret for at kommunen påfører selvkostnadsområdet økte kostnader gjennom å betale for mye for anleggene. Det vises til at begge anleggene trenger store påkostninger, ref. bla. sak 18/936 og sak 18/953 for kommunestyret vedr. Spåtindanlegget. SH mener at kommunen/selvkostområdet da ikke i tillegg skal påføres overdragelsesomkostninger. Det vises her fra rapport fra Norsk Vann om overføring av private vannverk til kommuner pkt. 3.5.2: 

«Normalt bør anleggene, øvrige eiendeler og kontantbeholdning overføres vederlagsfritt til kommunen, og ved at kommunen også overtar vannverkets gjeld. Restgjelden, ev. fratrukket kontantbeholdning, danner da grunnlaget for beregning av restverdien for anleggene i kommunens selvkostkalkyle. På denne måten unngås at abonnentene må betale for samme anlegg flere ganger.» 

forurensningsforskriften § 16-1.Rammen for gebyrene – der det i første ledd fremgår at « Vann- og avløpsgebyrer fastsatt i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren …«.  Her har vi selve kjernen, SH ønsker innsyn i saken for å sikre at det i realiteten ikke betales for mye, men at det skal være til selvkost <a name=»_GoBack»>, dette har vi til nå blitt utestengt fra.

 

SH ber videre om at rådmannen i denne forbindelse redegjør nærmere for sine forsikringer gitt i tilknytning til de samme bekymringer ved høring om gjeldende gebyrer. Rådmannen uttalte der at ««Rådmannen viser til at forhandlingsutvalget til kommunen har fokus på dette og skal dokumentere de reelle verdier og kostnader, som skal legges til grunn for en overtakelse av de tekniske anleggene til Spåtind Sport Hotel og SØAS. Rådmannen viser også til en mulighet for at verdien av VA-anleggene kan løses ved et rettslig skjønn, der en uavhengig rett verdsetter VA-anleggene.

 

SH ber kommunestyret påse at kommunen følger gjeldende praksis for slike vannverk og at kommunen ikke påfører selvkostområdet unødvendige kostnader».

 

SH synes det er vanskelig å anbefale/ikke anbefale signering av svarslipp (se avsnitt 1), men en uteblivelse av signert svarslipp fra de respektive hytteeiere vil sannsynliggjøre en trenering av overtagelse av teknisk VA (renseanlegget) og kunne kjøpe oss tid til å kunne sette press på Fylkesmann, kommunen samt en mulig drahjelp fra de lokale politikere.  

Synnfjell Fallback2
Om du som hytteeier ønsker å bidra økonomisk, så les hvordan her: Skiheis – Spåtind Fjellstue (spatind.no)
Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296