Hytteeiere med sterkt engasjement

Synnfjell Hytteeierforening

|

Til alle mottagere av denne mailen
 
KORRIGERENDE opplysninger vedr vårt brev av 22. april 2014 vedr løypekjøring i området Klevomosæterhøgda/Synnfjell
Det vises til vårt brev av 22. april d.å. vedr løypekjøring i
området Klevmosæterhøgda/Synnfjell. Vi er gjort kjent med at det til
dels bygger på mangelfull informasjon, og derfor inneholder feil. Det
beklager vi.
 
Vi kan også se at vi i brevet stiller styret i Klevmosætervegen
spørsmål vedr løypekjøring som de ikke er rett adressat for, og som de
derfor naturlig nok ikke kan besvare.  Det gjelder særlig forholdene
knyttet til Synnfjellløypene. Våre spørsmål til
dem vil vi følge opp som egen sak.
 
Vedtaket i ekstraordinært årsmøte i Klevmosætervegen om at “alle
hytteeiere betaler 500 kr ekstra i årsavgift for 2014 som går direkte
til løypelaget”, er ment som et ENGANGSBELØP. Beklageligvis fremgår
dette ikke tydelig av referatet. Det betyr at våre
to spørsmål vedr forhold til Løypelaget ikke er relevante i denne
sammenheng. Vi er kjent med at disse spørsmål vil bli tatt opp senere.
 
Vi mener imidlertid at de forhold vi samlet sett har tatt opp i
vårt brev er relevante, men de viser kompleksiteten i
finansiering/løypekjøring i området Klevmosæterhøgda/Synnfjell . Det er
mange aktører, og for oss som hytteeiere ser vi naturlig nok
dette i en sammenheng. Også i forhold til øvrige avgifter. Det kan
oppleves urettferdig for enkeltaktører.  Vi ser derfor frem til
ytterligere klargjøring av forholdene knyttet til løypekjøring for
sesongen 2014/2015.
 
Mailen bes gjort kjent for andre som har mottatt tidligere brev og mailer.
 
Med hilsen
Anne Berit Gunbjørud og Åge Bals Borge
Tokerudkollen 27 c
N – 1336 Sandvika

mobil 952 12 298 – email: ann-beri@online.no

Her kommer eposten som introduserer den nevnte henvendelsen:

Subject: Vedr løpekjøring – vår henvendelse til Gunn og Arnstein Klemoen
 
Til Synnfjell løypelag
v/ leder Torill Johnsen
 
Vedr løypekjøring i området Klevmosæterhøgda/Synnfjell
Vi har hytte på Klevmosæterhøgda, og vil herved orientere dere om
vårt brev av 22. ds som er sendt til ledere av Klevmosætervegen, Gunn og
Arnstein Klemoen. Det vises til vedlagte brev.
 
Som kjent, er det vedtatt at vi i tillegg til beløpet som innkreves
via SØAS, skal betale kr 500,- via Klevmosætervegen. Beløpet utgjør i
følge referat fra ekstraordinært årsmøte 16. februar d.å., kr 90 000,-
fra hytteeierne i dette området.  Dette innebærer
at vi, som har hyttet bygget etter 2004, tilsammen skal betale kr
1665,- pr år for løypekjøring. De som har hytte fra før 2004, har ikke
krav om å betale via SØAS.  Dette mener vi er svært urimelig.
 
Det er helt nødvendig at det blir en ordning der utgifter til
kjøring av løyper i all hovedsak dekkes av kommunen og grunneierne –
samt tilskudd fra
alle hytteeiere.
 
Våre hyttenaboer har sluttet seg til vårt brev til Klemoen.
 
Kopi sendes til våre gode hyttenaboer, leder og sekretær for
Synnadalen hyttelag,  Synnfjell hytteeierforening og Nordre Land
kommune.
 
Med hilsen
Anne Berit Gunbjørud og Åge Bals Borge
Tokerudkollen 27 c
N – 1336 Sandvika

mobil 952 12 298 – email: ann-beri@online.no

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...