Informasjon fra Synnfjell Hytteeierforening (SHF)

Synnfjell Hytteeierforening

|

Løyper:

SHF har tatt over ansvaret med innkreving av penger og all administrasjon som Synnfjellspor tidligere utførte. Det ble gjort vedtak på årsmøte i Synnfjellspor om at organiseringen er i en interimsperiode frem til det forventes et endelig vedtak i årsmøtet for Hytteeierforeningen i 2019. Grunnen til at Hytteeierforeningen har tatt over disse oppgavene er at det gir en effektiviseringsgevinst ved at en unngår dobbeltarbeid og at Synnfjelløypene har en solid plattform å drive arbeidet med løypekjøring og oppdatering av føremeldinger.  Det vil i løpet av den nærmeste tiden bli oppdatert på facebook og andre kanaler at Synnfjelløypene står for føremelding og øvrig informasjon om løyper. 

Det er sendt ut giro for innbetaling for sesongen 2018-19. Vi oppfordrer alle til å innbetale slik at vi behøver å bruke minst mulig ressurser på purringer. Det er opprett egent kontonummer som kun skal benyttes til skiløyper. 

Vi er blitt oppdatert fra løypekjørerne pr. 28.12 at vi må ha mer snø før det kjøres mer i terrenget. Siste kjøring Løypa inn til Lundsetrene blir kjørt slik at forholdene skal være bra daglig. 

Synnfjelløypene har måttet legge om løypa ved Endelaussmyrene på grunn av at det ikke er gitt nødvendige tillatelser for motorisert ferdsel fra en av grunneierne.  

Det er nå vedtatt ny reguleringsplan i fjellet. Det vil medføre at flere løyper vil bli lagt om. Dette kan allerede skje fra neste sesong. 

Vann og avløp:

Kommunene har som kjent tatt over ansvaret for VA-anlegget oppe ved Hotellet og VA anlegget til SØAS. Synnfjell-Øst er definert som et selvkostområde. Hytteeierne vil derfor bli belastet med alle kostnader ved en slik transaksjon. Dette vil gjelde gamle og nye hytter. Det er gjort et vedtak i kommunen slik at eksisterende hytter som er koblet på VA ikke skal betale ny tilkoblingsavgift. Imidlertid er vi bekymret for at den årlige avgiften vil øke på grunn av transaksjonene. VA anlegget til Hotellet ble kjøpt for ca 7 mill + 2 mill i forventet vedlikehold. Prisen for SØAS er ikke endelig bestemt, men Gjøvik Tingrett skal bestemme summen i løpet av 2019. Summen vil bli mellom 9,5mill og 18 mill. Det er mulig å finne informasjon om dette på kommunene sine hjemmesider.

SHF har gjennom vår advokat siden februar 2018 forsøkt å få innsyn i saken uten at vi har kommet i mål. Vi har gjennom de siste årene fått en del henvendelser fra hytteeiere som har hatt eller har utfordring med VA. Vi tenker derfor at vi må bruke nødvendige ressurser for at vi skal få fullt innsyn i saken. Vi har etter hvert fått noe informasjon, men det gjenstår mye.Vi oppfordrer alle som har hatt eller har utfordring med VA å sende en kort mail til SHF. Mail kan inneholde hvor hytta ligger og hva problemet er/eller har vært. Mailene vil ikke bli besvart, men gi oss en oversikt over forholdene.  

Skilting:

Det var SHF som skiltet skiløypene for noen år siden. Vi har tenkt å gjøre det samme med sommerskilter. Vi har kommet i gang og vi håper vi kan sett opp de første skiltene til sommeren. Stipulert kostnad ca kr 80 000,- Vi håper på bidrag fra flere slik at kostnaden for SHF blir betydelig redusert.

Det har gjennom 2018 vært mange ekstraordinære kostnader for SHF. Vi tenker da på reparasjon av WEB kamra og advokatbistand. Vi kommer tilbake oversikt på årsmøte i påsken.           

Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...