Kommunikasjon mellom Ordføreren og styreleder for Aasensætra hyttevel

Synnfjell Hytteeierforening

|

Svar på første henvendelse til kommunestyret:
Brevet fra ordføreren som lyder som følger:
«Jeg viser til ditt brev av 17. mars, på vegne an Aasensætra Hyttevel.
Jeg er veldig enig med dere at gode løypeforhold er avgjørende for videre utvikling av det fine fjellområdet vårt.  Kommunen ønsker å bidra til dette.  Vi har doblet tilskuddet før løypebrøyting fra kr 300 000,- til kr 600 000,- årlig i budsjettet fra og med i år.  Det er også satt av en pott på 400 000,- som skal gå til ulike folkehelsetiltak, herunder utvikling av stier og løyper.
Samtidig er det slik som du riktig påpeker, at det er bare et spleiselag mellom flere som kan skaffe nok inntekter til et godt løypetilbud.  Løypelag og hytteforeninger gjør en stor jobb med å skaffe til veie frivillige bidrag.  Jeg var i kontakt med leder for interimstyret for det nye Løypelaget i Synnfjellet høst, der det kom fram at de ønsker bistand til å sende ut oppfordringer til hytteeiere og lokalbefolkning til å bidra i spleiselaget.
Jeg ønsker at kommunen også kan hjelpe til med slike oppfordringer.  Dette har dessverre ikke fått fulgt godt nok opp internt i vår administrasjon, men jeg skal følge opp dette framover slik at vi kan bidra.  Jeg vil ta kontakt med ulike Løypelaget, slik at vi kan se på hva vi kan få til sammen som kan sikre oss fortsatt flotte skiløyper.
Med hilsen
Liv Solveig Alfstad
ordfører»
 
«Hei igjen!
Økning av skiløypebidraget er for hele kommunen økt fra 300 000 til 600 000. Det blir fordelt utfra lengde på skiløypenettet i hvert område, så det blir en dobling av tilskuddet. Jeg kjenner ikke lengden på ditt løypelag sitt nett, men økningen er totalt på 300 000,-. 
Det er tatt et intitiativ fra lenningen løypelag om et felles møte i påsken der en ønsker å se på mulighetene for bedre samordning løypelagene i mellom som kanskje kan bidra til å redusere kostnadene ved løypebrøytingen generelt. Jeg håper det kan være noe å hente her slik at vi kan få gode løyper til laveste mulig kostnad. I tillegg så er det viktig å oppfordre flest mulig til å komme med frivillige bidrag til løypebrøyting, vi ønsker alle gode løyper. Vi vil jo også ved hver budsjettbehandling vurdere størrelsen på bidraget til løypebrøyting.
Mvh
Liv Solveig Alfstad»
«Jeg takker for raskt svar på Aasensætra Hyttevels henvendelse om midler fra nyinnført eiendomsskatt til opprettholdelse av god løypestandard i Synnfjellet.  Imidlertid, er det med skuffelse vi må konstatere at henvendelsen ikke har blitt tatt på alvor.  På annen måte er det ikke mulig å tolke at løypebidraget ligger an til å bli doblet, fra 30.000,- til 60.000,- kr, riktignok med antydning om mulige tilleggsmidler fra en diffus pott på kr 400.000,-  
Som hytteeiere er det ikke hyggelige ord og symbolske bidrag vi ber om, men et løft som står i et beskjedent, men rimelig forhold til de millioner kommunen vil innkreve fra de over 900 hyttene i Synndalen.  Vi er kjent med ordførerens opplisting av gode formål, gjengitt i OA og oppgitt som begrunnelse for  nødvendigheten av innføring av eiendomsskatt i kommunen.  Alle formål, vi som fastboende i andre kommuner ikke vil ha noen glede av.   
I mangel av konkurransedyktige alpine tilbud, er det løypetilbudet som har bragt de fleste av oss til Synndalen.  Hvis Nordre Land kommune velger å avspise oss med symbolske økninger i løypetiskuddet, når kommunen tilføres betydelige tilleggsmidler fra denne gjestegruppen er det betimelig å antyde at Nordre Land ikke tar oss på alvor.  Når dette skjer parallelt med at det nå arbeides aktivt med å tilrettelegge for videre utbygging av hytter i Synndalen gjennom utarbeidelse av ny kommunedelplan for Synnfjell øst, lever kommunen under den overbevisning at det fortsatt finnes tilstrekkelig mange naive og tillitsfulle personer som er villige til å investere betydelige midler i en kommune som betrakter hyttefolket som velkommene bidragsytere til kommuneøkonomien, gjennom det de legger igjen i investeringer og drift og nå også i eiendomsskatt.  Dette uten at kommunnen er villig til å bidra i et omfang som monner til at hyttene fortsatt skal være det utgangspunktet for naturopplevelser og rekreasjon som de var tiltenkt.
Det vil raskt bli kjent at Nordre Land har blitt en kommune med høy eiendomsskatt, som ikke vil bidra i vesentlig grad til å sikre hytte- og frilufts-folkets ønske om gode vinteropplevelser.  Hvilken effekt det vil få for en utbygningstakt av hytter som har falt betydelig de siste årene, vil snart vise seg, men har en negativ oppfatning først festet seg, blir den ikke enkel å endre.  Vi vil derfor oppfordre Nordre Land kommune om å vurdere realitetene og risikoen ved å avspise hyttefolket med symbolske økninger i tilskuddet til løypedrift og heller akseptere det betydelige behovet for å stille opp og ta et ansvar sammen med oss og grunneiere og dermed bidra til en positiv utvikling i Synndalen og kommunenes økonomi.
Med vennlig hilsen
AASENSÆTRA HYTTEVEL
Petter Herø
Styreleder»
 
Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....