Mer nyttig informasjon fra engasjert grunneier

Synnfjell Hytteeierforening

|

Skiløype til Nylsfjellet?
 
For
å gjøre området rundt Nylsfjellet mer tilgjengelig søkte vi kommunen
om midler til å rydde og merke Øytjernseterstien. (For de uinnvidde går
den fra Nylen til Øytjernsetra, og også videre nordover.)
 
Kommunen
stilte seg positiv til tiltaket og bevilget en del midler. Stien
er ryddet på dugnad av grunneierne i området, gått opp og merket, og vil
bli skiltet i nær framtid. Fra Øytjernseterstien har vi også merket en
sti opp på Nylsfjellet. Det er også merket en trase fra Rønningen langs
veien opp til hyttene, og videre oppover
til Øytjernseterstien. Den siste er ikke på vedlagte kart.
 
Under
en befaring med kommunen i forbindelse med ny arealplan presenterte
vi prosjektet, som ble positivt mottatt. Kommunen har et ønske om å få
kartfestet stier i området da det som i dag finnes av kartmateriell er
gammelt og delvis omtrentlig. Vi går opp traseene med GPS, og stiller
dataene til disposisjon for kommunen. Kommunen
har i dag ikke avsatt resurser til  et større stiprosjekt, men min
forståelse er at de vil bruke tilsendte data i en viss utstrekning.
Vedlagte kart viser hvordan de har brukt data så langt.
 
Ut
fra kommunens forslag til arealplan/reguleringsplan ser det ut til av
det vil bli anledning til vesentlig hyttebygging i området under
Nylsfjellet. I den sammenheng ser vi viktigheten av å gjøre vårt egen
fjell, og området rundt, tilgjengelig både på sommer- og vinterføre. Vi
håper at det arbeide vi gjør med stier vil være noe
brukerne av området setter pris på og vil benytte. Mange bruker i dag
Sjurvegen som går rett opp på fjellet fra Nylen. Hvorfor ikke også bruke
Øytjernseterstien og gjøre en runde av det?
 

mange måter føler vi at vi også har lagt grunnen til skiløyper opp på
fjellet. I dag blir det kjørt løype fra Rønningen og inn på Sæterrunden.
Hvorfor ikke heller kjøre løype fra Sæterrunden over myrene mot
Øytjernseterstien og opp på Nylsfjellet langs det som på kartet er kalt
Nylsfjellrunden?
 
Vi føler absolutt at vi har med oss kommunen på disse tankene, men tror nok
at de mener brukere, løypelag og andre aktører må legge prioriteringene rundt skiløyper i Synnfjellet.
 
Vi
har ingen kompetanse på løypekjøring, men antar at stiene vi har ryddet
og merket ikke har kapasitet til annet enn skuterløyper og at mer
ryddearbeid må til før større utstyr kommer fram. Andre må avgjøre hva
som er praktisk gjennomførbart men vi mener at det vil være spennende å
kjøre en forsøksordning kommende vinter med skiløype
opp på fjellet vårt.
 
Vi utfordrer derfor alle som mener dette er gode tanker til å arbeide for
en prøveordning med skiløype til Nylsfjellet kommende sesong.
 
Vi
vil  også gjøre oppmerksom på at Nylsfjellet ikke har stått uberørt
tidligere
vintre heller. Det har vært populært å besøke fjellet på truger og vi
håper jo at trugeturistene fortsatt kommer selv om vi også får
skiløyper.
 
I
utgangspunktet er vårt prosjekt et stiprosjekt uten direkte tilknytning
til alt det andre som skjer i fjellet i disse tider. Det er selvsagt
ikke mulig å jobbe i et vakuum i fjellet og vi må derfor se det vi gjør i
en større sammenheng, og vi prøver det.
 
Kommunen
har varslet at ganske omfattende fellestiltak er forutsatt finansiert
gjennom tomtesalg. Slike fellestiltak er turstier, tidligløyper, bade og
fiskeplasser osv osv. Tiltak som vi alle vil ha glede av og som vil
gjøre Synnfjellet til et enda triveligere sted. Vår oppfatning er at
slike fellestiltak ikke kan favne alt og alle og
at vi trenger noen privat initiativer.  Vi oppfordre derfor også andre
til å starte slike ‘privatprosjekter’ som å gå opp gamle stier, eller
nye som er tatt i bruk senere år. Dette er noe alle kan være med på til
felles nytte og glede.
 
Vårt utgangspunkt var at vi skulle lage egne kart med de oppgåtte traseene.
Denne gangen har vi vært så heldige at kommunen har laget et kart til oss.
De
egenproduserte kartene blir ikke så nøyaktige, men fullt brukbare til
formålet. De er laget i Photoshop hvor traséene legges inn. Dataene til
selve traséen får vi ved å gå den med en GPS. Hvis noen tar utfordringen
er vi behjelpelige med utstyr (GPS) og å lage et kart. Dataene vil også
bli sendt til kommunen som kanskje vil legge
informasjonen inn i en større sammenheng.
En sommersti kan også vise seg å være en skiløype eller et trugespor.
 
Kjell Reidar Bakken (kjell@c74.no
90688157)
Synnfjell Fallback2
Om du som hytteeier ønsker å bidra økonomisk, så les hvordan her: Skiheis – Spåtind Fjellstue (spatind.no)
Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296