Nedgangen av kommunalt tilskudd til løypebrøyting i Nordre Land kommune

Synnfjell Hytteeierforening

|

Nedgangen av kommunalt tilskudd til løypebrøyting i Nordre Land kommune 

Det vises til deling av tilskudd til brøyting av skiløyper/hundeløyper for sesongen 2018-2019 datert 05.11.18

Tilskuddene til arbeidet med skiløyper/hundeløyper har gått ned over flere år. Nedgangen er resultat av de vedtak som ble fattet bla som en del av «Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020». Se tabell under, hentet fra denne planen. De tildelinger som er gjort i 2017 og 2018 er derfor et resultat av denne planen. Dette handler altså om planlagte og vedtatt halvering i perioden 2017-2020. 

Løypelag og foreninger som kjører opp løyper begynner nå å merke konsekvensene av disse nedskjæringene og ber om at kommunen tilfører midler slik at nivået igjen blir det samme som i 2016. 

Skiløyper er viktig både for fastboende og hyttefolk. Svært gode og stabilt oppkjørte skiløyper er et av fortrinnene i både bygd og fjell i Nordre Land kommune. Det er nettopp pga de fantastiske skimulighetene mange har og anskaffer hytte i Synnfjellet. Kommunen har inngått samarbeid med Visit Lillehammer og Land Utvikling er etablert for å bla. styrke Synnfjellet som destinasjon. Å markere seg som skidestinasjon krever at skiløypene er godt vedlikeholdt og oppkjørt. Satsningen i fjellet krever høy standard på løypenettet. Alle aktører som kjører løyper vil bidra til dette, men er avhengig av tilfredsstillende økonomisk støtte fra kommunen.  

Skiløyper er også viktig for beredskapen i fjellet og andre friluftsområder. 

Skal grunneiere og utbyggere bidra til hyttebygging i fjellet er skiløyper et av de viktigste fortrinnene. Både etablerte og nye hytteeiere betaler eiendomsskatt – skiløyper er noe av det de bør oppleve å få igjen for innbetalt skatt. 

Vi vet at kommunestyret alltid må prioritere, det er mange gode og viktige saker, det er mange små og store bevilgninger som betyr mye for de som mottar tilskudd til sin aktivitet og sitt prosjekt. 

Løypelag/idrettslag mottar grasrotandeler, samler inn penger gjennom flaskepant og frivillige bidrag fra brukere av løypenettet og faste bidrag fra hytteeiere. Mange bedrifter støtter også godt opp om arbeidet med skiløyper. Allikevel er det kommunale tilskuddet svært viktig og bidrar til helt nødvendig forutsigbarhet for løypelag, idrettslag og velforeninger som kjører opp løyper. Forutsigbarhet er viktig både med tanke på de investeringer som gjøres i f.eks. løypemaskiner og med tanke på stadig økende kostnader til drivstoff. 

Å opprettholde et like godt løypenett som til enhver tid er oppkjørt blir vanskelig med årlige nedskjæringer i det kommunale tilskuddet til dette formålet. 

Vi ber om at Nordre Land kommune revurderer den vedtatte planmessige nedskjæringen av tilskudd til løypekjøring. 

Med vennlig hilsen

på vegne av mottakere av tilskudd til løypebrøyting  

Lars Lie

     

Løypelaget Hugulia/Slåtten-området, Synnfjellløypene, Lenningen Løypelag, Vest-TorpLøypelag SA, Nordre Land Idrettslag, Dæhli Vel Friluftsgruppe, Veståsen Løypelag,Torpa Løypelag SA, Redalen Røde Kors Hjelpekorps, Torp Idrettslag 

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...