Nytt viktig møte om løypekjøring

Synnfjell Hytteeierforening

|

I samarbeid med Synnfjelløypene inviterer Synnfjell Hytteeierforening til nytt møte som en videre oppfølging av møtet om mulig løypesamarbeid avholdt i Synnfjellavvoen 28. juli.

På dette møtet ble det besluttet at det til neste møte skulle inviteres representanter for styrene i Aasensætra Hyttevel, Slugulia Hyttelag, Spåtind Vel og Spåtind Øvre Hyttelag.

Møtereferat fra forrige møte er nå sendt ut, og det har ikke kommet inn noen tilbakemeldinger på vesentlige mangler. Det har siden møtet blitt jobbet med de forskjellige aktørene i området for å forsøke å finne en felles plattform.

Agendaen for møtet vil derfor bli en diskusjon om hvordan vi kan få til et samarbeid på kort og lang sikt i Synndalen. Ut fra innspill i møtet ser det ut som om at alle er enige om at det skal dannes et Løypelag. En annen organisering kan også være mulig. Målet er å finne en løsning som de fleste kan enes om, og som sikrer brukerne gode skispor i framtiden.

På bakgrunn av innspillene fra forrige møte, vil det bli fremlagt mulig organisering av løypekjøring og finansiering rundt dette.

Inviterte:
Styret i SDU v/styreleder Arnstein Klemoen
Styret i Synnfjell Grunneierlag v/styreleder Geir Helge Frøslid  
Maj Elin Storeide og Fredrik Lööf, Spåtind Sport Hotel
Synnfjellporten v/Jessica Koll
Synnadalen hyttelag v/styreleder Anne Alvik
Aasensætra Hyttevel v/styreleder Thor-Ingar Aasheim
Slugulia Hyttelag v/styreleder Torill Johnsen
Spåtind Vel v/formann Dag Johannesen
Spåtind Vel v/styremedlem og representant for nytt hyttefelt Bjørn Stubberud
Spåtind Øvre Hyttelag v/styreleder Ivar G. Karlsen
Hege Mikkelstuen + 1 politisk representant fra Nordre Land kommune

NB! Styrelederne kan ta med seg flere fra styret!
Det er ønskelig med en tilbakemelding fra de inviterte om hvor mange de forskjellige
-lag, vel etc. stiller med.

Synnfjelløypene og Synnfjell Hytteeierforening

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...