Status VA-anlegg Synnfjell Øst

Synnfjell Hytteeierforening

|

Synnfjell øst – Kommunedelplan 2017 – 2029.

Vann- og avløpsplan (VA-plan).

Nordre
Land kommune (NKL) skal overta eksisterende private VA-anlegg i område
Synnfjell øst og har utarbeidet en VA-plan som ble lagt ut på 1. gangs
offentlig ettersyn 18.10.2016. Planen omfatter alle hytteområder fra Spåtind
Sport hotel til Nylen og skal omfatte opptil 1000 nye hytter. Unntatt er
Slugulia hyttefelt.

Norconsult
ble bedt om å kvalitetskontrollere forutsetningene som er lagt til grunn i den
foreløpige planen.

Kommunen
har etter dette arbeidet videre med planen og har etter høringsrunden endt opp
med to alternative VA-planer. Alt. A er kommunens VA-plan, mens alt. B er en
VA-plan utarbeidet av Geir Helge Frøslid.

Disse
planene ble presentert og diskutert på møter i referansegruppa  19.06.2017 og 15.08.2017. Synnfjell
hytteeierforening var representert her sammen med representanter for bla
kommunen, næring, grunneiere, SØAS og andre hytteforeninger.

Hovedpunkter
i alternativene er som følger:

Avløpsrensing

Alt. A    Bygge nytt felles renseanlegg for hele
planområdet ved Nordrumsetra ra og overførings-ledning fra Spåtind til
Nordrumsetra. Randsfjorden er resipient via kraftverkstunnelen som i dag.

Alt. B    Beholde to rensedistrikter som i dag. 1)
Beholde Spåtind ra som må oppgraderes/utvides evt. bygge nytt. Synnfjorden er
resipient. 2) Bygge nytt renseanlegg for søndre del av området på vestsida av
Synna ved Hundrekroningen bru. Synna er resipient. Alternativt kan renset
avløpsvann pumpes til kraftverkstunnelen.

Vannforsyning

Alt. A    Beholde nåværende vannforsyningsanlegg med
nødvendig kapasitetsøkning så lenge det er mulig (fram til 2028). Deretter
bygge nytt vannverk for hele planområdet med Synnfjorden som vannkilde,
alternativt grunnvann fra Prestpullen ved sydenden av Synnfjorden.

Alt. B    Beholde Spåtind vannverk (fjellbrønner).
Søndre del av planområdet forsynes fra eksisterende vannverk (Klevmoseterhøgda
og Nordrumseterhøgda) samt nytt vannverk basert på grunnvannsbrønner  ved Strangendeltaet. Seinere, ved behov, vann
fra Synnfjorden som i Alt. A.

Ledningsanlegg/tilførselsesledning
til renseanlegg

Alt. A    Forutsetter rask bygging av
overføringsanlegg fra Spåtind til Nordrumsetra slik at behov for større tiltak
ved Spåtind ra unngås. Trase fra Huldreheimen til Nordrumsetra ra gjennom
eksisterende og nye hytteområder inngår.

Alt. B    Tilførselsledning til nytt renseanlegg på
vestsida av Synna. Deler av eksisterende trase på strekningen Hundrekroningen
bru – Lavvo pumpestasjon – Svinningseter bru legges om/oppgraderes og etter
hvert videreføres mot Gråberga. Det skal ikke etableres overføringsledning fra
Spåtind til Nordrumsetra i planperioden.

Generelt gjelder at traseer for ledningsanlegg ligger i
områder der det kan forkomme alunskifer som inneholder sulfider som forvitrer
og danner svovelsyre ved kontakt med oksygen. Hvis dette skjer, dannes surt og
metallholdig sigevann som kan gi miljøskader. Forurensningsforskriften
inneholder bestemmelser om at bergarter som kan forvitre og danne syre, må
håndteres som avfall. Slikt avfall må kjøres til spesialdeponi  hvilket 
kan gi store ekstrakostnader.

Økonomi

Alt.
A gir medfører relativt store investeringer og kostnader i begynnelsen av
planperioden, mens alt. B tar investeringene 
og kostnadene mer i takt utbygging av hytteområdene.

Det
skal etableres et eget selvkostområde for Synnfjell øst. Det vil si alle
kostnader ved investering og drift av anleggene i området må bæres av brukerne
i området. Kommunen har gjort et forsøk på å lage et selvkostbudsjett  for alt. A.

Følgende
faktorer er lagt til grunn:

1.
Det tilknyttes 10 hytter i 2018, 20 hytter i 2019 og deretter 30 hytter årlig.
Dette kan være både nye      og gamle
hytter.

 2. Tilknytningsavgift for alle eksisterende
abonnenter og nye abonnenter er kr. 20.000, dette inkluderer montering av
vannmåler med elektronisk avlesning.

3.
Anleggsbidrag for alle hytter nye/eksisterende som ikke er påkoblet i dag og
som ønsker å tilknytte seg offentlig ledningsnett innenfor planområdet, er
anslått til en gjennomsnittspris på kr 100.000 (kr 40 000 – kr
150 000).

4.
Investeringer i samsvar med forslag til VA-plan (ett anlegg innenfor
planområdet), som er kommunens sitt forslag til utlegging av 2. gangs høring av
Kommunedelplanen Synnfjell Øst.

5.
Dette vil gi følgende utvikling av de årlige gebyrene:


År 2020 – kr. 7.082 inkl. mva.


År 2025 – kr. 9.668 inkl. mva.


År 2030 – kr. 12.040 inkl. mva.


År 2035 – kr. 10.055 inkl. mva.

6.
År 2030 er det året med høyest årlig gebyr for da er alle de store
investeringene på ledningsnett og tekniske anlegg utført. Tekniske anlegg
påvirker selvkostregnskapet mest, da de skal avskrives over 20 år, mens
ledningsnett avskrives over 40 år. Dette synliggjøres i de årlige kommunale
avgiftene ved at bygging av Synnfjorden vannverk i 2029 gjør at gebyret fra
2029 til 2030 øker fra kr. 9.140 inkl. mva. til kr. 12.040 inkl. mva. for
deretter å synke ned mot 10.000 igjen.

Det
er ikke gjort noen anslag på tilknytningsavgift, anleggsbidrag og årlig gebyr
for alt. B.

Rådmannens forslag til
videre behandling i kommunen

«Norconsult sin utredning har i hovedsak endt opp med å
støtte Nordre Land kommune sin VA-plan for Synnfjell Øst med et nytt
avløpsrenseanlegg ved eksisterende Nordrumsetra avløpsrenseanlegg, en framtidig
vannforsyning etablert i grunnvannsforekomst ved Synnfjorden og
overføringsledning plassert i hytteområdene på østsiden av Synna. Rådmannen
legger vekt på at Norconsult i sin utredning har valgt de beste faglige
løsningene med totalt sett lavest kostnad i et langsiktig perspektiv.
Bekymringen i deler av referansegruppa er at Norconsult sin anbefaling, som gir
de beste faglige løsningene, vil kunne gi større investeringer tidlig. Det vil
da gi høyere etableringskostnader pr. hytte og gjøre at Synnfjell Øst muligens
ikke blir attraktivt nok, noe som kan medføre at det ikke blir bygd nok hytter
og dermed ikke blir mange nok abonnenter til å dekke disse
kostnadene.   Rådmannen mener, som Norconsult, at det er vanskelig å
sammenligne de to løsningene ut fra økonomi, og at det derfor er avgjørende for
en eventuell videre utredning at det må avklares hvordan det er mulig å
sammenligne disse. 

 

Rådmannen viser til Norconsult sin utredning og råder
Formannskapet til å vedta den løsning som Norconsult anbefaler. Den anbefaling
legges dermed til grunn for VA-planen og det videre arbeid med Kommunedelplan
Synnfjell Øst. Arbeidet med kommunedelplan Synnfjell Øst kan etter dette
fortsette med sikte på videre behandling i løpet av høsten 2017.»

Videre
saksgang

Kommunen regner med å ha materialet klart for 2. gangs offentlig
ettersyn i november med 8 ukers høringsfrist. Etter kommunens behandling av
innspillene i høringsrunden blir det antakelig møte i referansegruppa før
endelig behandling i kommunale organer.

 

Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....
Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...