VIKTIG – SØAS status og planer videre i Synnadalen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Informasjonen nedenfor er skaffet fra SØAS og Nordre-Land Kommune samt andre offentlige tjenester. Hensikten med å informere hytteeiere i Synnadalen er å bringe fakta på bordet samt fjerne tvil eller usikkerhet om situasjonen.

Informasjon er ikke synsing men basert på fakta. Hytteforeningens kommentarer står til slutt.

KORT OPPSUMMERT:

  1. SØAS AS er eid av Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag BA  65% og Vokks AS 35%.
  2. Siste 5 års regnskap viser et rapportert overskudd på 1.4M NOK.
  3. SØAS har leid inn Nordre-Land Kommune ved TDE for å drifte avløpsrenseanlegget ved Nordrumssætra og pumpestasjonen ved Hundrekroningen.
  4. SØAS drifter vannforsyningen og har ansvar for utbygging. Mattilsynet er tilsynsmyndighet.
  5. Vannkvalitet til hyttene er innenfor grenseverdier og mnd. analyser tatt av Mattilsynet er vedlagt som dokumentasjon.
  6. Avløpssituasjonen er ikke tilfredstillende pga for mange hytter tilknyttet anlegget og ved benyttelse av anlegget samtidig. Avløpsvann forrurenser ikke i Synnadalen da dette føres direkte inn i overføringstunnell til Dokksfløy. avløpsvannet havner i Randsfjorden.
  7. Forurensningsmyndigheten har stilt krav til SØAS om at nytt annlegg må bygges og at dette anlegget må tilpasses fremtidig utbygging av fritidsbebyggelse i Synnadalen.
  8. Før ny kommunedelsplan kan fremmes må det utarbeides en ny VA-plan.

Synnfjell Hytteierforening synes det er kritikkverdig at kommunen ikke har involvert seg tidligere og at det har vært fullstendig mangel på planlegging og kommunikasjon til brukere av anlegget.

Videre er vi er fornøyd med at vannkvaliteten er god og at SØAS følger opp dette med Mattilsynet.

Nordre-Land Kommune bør fremskynne arbeidet med kommunedelsplan og VA arbeidet slik at Synnfjell Øst kan ta utvikles videre og at tilbudet til hytteeiere økes. I tillegg vil næringen i kommunen yte godt av en god utvikling og en bærekraftig fremtid.

Vi håper kommunen forstår å ta igjen det forsømte og at de fremover tar kloke valg. Hytteforeningen har stilt resursser til disposisjon for samtaler, kompetanse og besluttninger.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...